صفحه اصلی
چهار شنبه 6  بهمن  1395

عکاس : محمد عباداله

26/11/1394- 15:2

گزارش تصويري کارگاه آموزشي روزنامه‌نگاري پيشگيري و خشونت

گزارش تصويري کارگاه آموزشي روزنامه‌نگاري پيشگيري و خشونت