صفحه اصلی
شنبه 5  فروردين  1396

عکاس : محمد عباداله

5/7/1395- 11:40

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران تور آموزشی رسانه گردی از روزنامه اطلاعات

گزارش تصویری بازدید خبرنگاران تور آموزشی رسانه گردی از روزنامه اطلاعات