6400 نسخه الکترونيک يکصدمين شماره فصلنامه رسانه (پاييز 1394) منتشر شد <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><font size="3"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><o:p></o:p></span></font><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">به گزارش روابط&zwnj;عمومي دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ريزي رسانه&zwnj;ها، عناوين مقالات اين شماره از فصلنامه رسانه به موضوعات زير اختصاص دارد:<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">حقوق مطبوعات؛ چالش&zwnj;هاي امروز و نيازهاي فردا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">روزنامه&zwnj;نگاري کُنشگر چشم&zwnj;اندازي نو در ارتباطات توسعه (مطالعة موردي: رسانه&zwnj;اي&zwnj;شدن ميراث فرهنگي در ايران)<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">سپهر رسانه و چالش&zwnj;هاي پيش&zwnj; رو<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">فراگشتي در طراحي رسانه از &zwnj;چاپ تا وب با تأکيد بر نظرية گشتالت<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">ايران در مسير توليد ثروت ديجيتال<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">دو فضايي&zwnj;شدن نظام حکمراني و دولت همراه: نظام&zwnj;مندشدن و همگرايـي رابطة دولت و مردم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">تحليل محتواي رسانه: يک رويکرد پژوهشي<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">بازي&zwnj;هاي رايانه&zwnj;اي نوجوانان در جمهـوري چک و ايـران<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">برنامه&zwnj;هاي گفت&zwnj;وگوـ محور تلويزيوني و چگونگي آن در دو نظام رسانه&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;اي &zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;آمريکا و ايران واکاوي اقتضائات، ضرورت&zwnj;ها و بايسته&zwnj;ها رابطة حضور در فضاي مجازي و هويت مدرن <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3">نشست تخصصي نقد و بررسي ديپلماسي رسانه&zwnj;اي ايران در مذاکرات 1+5<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">-</font><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333">فهرست گزيدة مقالات ارتباطات جمعي</span></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>در مطبوعات</font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1">&nbsp;</p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3"><b>اين شماره را با حجم 2.54 مگابايت از لينک زير بارگيري کنيد.</b></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%; text-indent: 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333"><font size="3"><b><o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #333333">براي بارگيري ساير شماره&zwnj;ها </span></b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/News/?Id=2581"><b><span lang="FA"><font color="#0000ff">اينجا</font></span></b></a><b><span lang="FA" style="color: #333333"> را کليک کنيد</span></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><b><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #e36c0a; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>