7071 اولين نشريه علمي ايران <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">روزنامه علميه دولت عليه ايران، عنوان نخستين نشريه علمي در تاريخ ايران بود، که به مديريت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه منتشر مي&zwnj;شد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">اولين شماره روزنامه علميه دولت عليه ايران در دي ماه سال 1280 هجري قمري و با مديريت اعتمادالسلطنه منتشر شد. اين روزنامه که بوسيله چاپ سنگي و معمولا در 6 صفحه انتشار مي&zwnj;يافت، اولين روزنامه&zwnj;اى است که مطالب خود را به سه زبان فارسي، عربي، فرانسه در ايران منتشر و از جهت تعميم و گسترش زبان فرانسه و همچنين آشنائى مردم با پيشرفت&zwnj;هاى شگرف قرن نوزدهم اروپا قدم&zwnj;هاى مؤثرى برداشته است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">سرلوحه روزنامه تصوير سر در عمارت شمس&zwnj;العماره تهران است که برفراز آن ساعت بزرگي که دو شير و خورشيد در دو طرف آن قرار گرفته نصب است. در پايين عمارت تصوير سه نفر قراول و قراول ديگري دم در ايستاده و نيز تصوير حوضي که در سابق مقابل سر در شمس&zwnj;العماره بوده و دو توپ که تصوير آن&zwnj;ها در آب منعکس شده، در اين سرلوحه ديده مي&zwnj;شود.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">درونمايه و محتواي مطالب روزنامه علميه دولت عليه ايران بسيار جالب و متنوع بود و بيشتر به تشريح پيشرفتهاي شايان توجه و سرسام آور علوم و فنون و صنايع در ممالک اروپايي اختصاص داشت و مخاطبين خويش را قدم به قدم با اين پيشرفتها آشنا مي&zwnj;نمود. بخش ديگري از محتويات اين روزنامه که نخستين نشريه علمي تاريخ مطبوعات ايران لقب گرفته&zwnj;است، به مباحث علمي بويژه در زمينه? نجوم و هيئت مي&zwnj;پرداخت و همچنين مسائل ذوقي و ادبي نيز از جمله شعر نو درونمايه&zwnj;هاي اين نشريه به حساب مي&zwnj;آمدند. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">نکتهُ ديگر در باب روزنامه علميه دولت عليه ايران آن است که در اين نشريه فهرست آثار و نام پديدآورندگان کتاب&zwnj;هايي در زمينه علم کيميا را تا آن زمان مي&zwnj;توان ديد. اين فهرست از زمرهُ نخستين کتابشناسي&zwnj;هاي مندرج در مطبوعات ايران است. بايد دانست که روزنامه علميه دولت عليه ايران اولين نشريه&zwnj;اي است که در ايران تاريخ جلالي، قمري و ميلادي را توأمان دارد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">مدير اين روزنامه يعني اعتمادالسلطنه که خود وزير انطباعات دربار ناصري بود، از پشتيباني کامل دولتي برخوردار بود. با اين وجود، اين روزنامه در دوران انتشار خود، دو نوبت تعطيل شد. نوبت اول تعطيلي اين نشريه از شماره 17 آن بود، که به مدت يک سال به طول انجاميد و پس از آن به طبع خود ادامه داد. نوبت بعدي تعطيل اين نشريه، در جمادي الثاني سال 1285 هجري قمري و همزمان با انتشار شماره 42 آن بود که تا محرم 1286 تداوم يافت و پس از اين تاريخ، دوباره انتشار خود را از سر گرفت.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">سرانجام انتشار روزنامه علميه دولت عليه ايران در شماره 58 اين نشريه و به تاريخ شوال 1288 هجري قمري خاتمه يافت و از آن پس اين نشريه براي هميشه تعطيل شد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">بايد توجه داشت که اين نشريه، با روزنامه دولت عليه ايران که شکل تغيير يافته روزنامه وقايع اتفاقيه به شمار مي&zwnj;آمد، متفاوت است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">جمع آوري وباز نويسي :الهه اردلاني<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">منابع:<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">صدرهاشمي، محمد. تاريخ جرايد و مجلات ايران. اصفهان: انتشارات کمال، 1363، ج 4<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">فرهنگ مکتشفين و جغرافي نويسان جهان&raquo;. نيک بين، نصرالله. انتشارات نبوي، چاپ وزيري، 1375<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">قاسمي، سيدفريد. سرگذشت مطبوعات ايران: روزگار محمدشاه و ناصرالدين&zwnj;شاه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ سازمان چاپ و انتشارات: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه&zwnj;ها، 1380<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">دکتر حسن خزائل. فرهنگ ادبيات جهان (جلد سوم). چاپ اول. تهران: نشر کلبه، 1384<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; text-justify: kashida; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri"><font size="3">موسسه کتابخانه و موزه ملي ملک</font></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>