7558 روز شمار مطبوعات30آذر -4دي <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">30 آذر <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف روزنامه&zwnj;ي جوانمرد امروز (30 آذر 1328 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بحث نمايندگان مجلس شوراي ملي راجع به توقيف مطبوعات (30 آذر 1329 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب لايحه نشر آگهي&zwnj;هاي دولتي (30 اذر 1333 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ورود هيأت روزنامه&zwnj;نگاران ايران ميهمان خبرگزاري تاس به شوروي (30 آذر 1335 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري نخستين سمينار روابط&zwnj;عمومي در ايران (30 آذر 1343 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در حمايت از خبرنگار عراقي، تظاهرکنندگان در مقابل سفارت آمريکا در لندن اعتراض کردند(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1387)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه&zwnj;ي انديشه نو توقيف شد(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعلام خبر بيکاري بيش از 15 هزار نفر در صنعت روزنامه آمريکا(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خبرنگار ترکيه&zwnj;يي به ضرب گلوله کشته شد(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 12 نشريه صادر و به 4 نشريه تذکر داده شد(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>از سوي هيات نظارت بر مطبوعات تصويب شد: توقيف نشريه&zwnj;ي چلچراغ تذکر به روزنامه&zwnj;هاي فرهنگ آشتي و آرمان(30 آذر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ماه 1389)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سيزدهمين دوره جشنواره پژوهش فرهنگي سال ( 30 آذر 1390)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعلام تشکيل باشگاه هاي تخصصي خبرنگاران ( 30 آذر 1390)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>عدم انتشار روزنامه باني&zwnj; فيلم به انگيزه&zwnj;ي اعتراض به هواي آلوده تهران و به نشانه&zwnj;ي همياري همگاني با شهروندان (30آذرماه 1394 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>همايش &laquo;مطالعات فرهنگي ايراني و دانش ارتباطات در ايران&raquo; در دانشگاه تهران(30 آذر 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">1 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تشکيل نخستين جلسه&zwnj;ي اتحاديه&zwnj;ي مطبوعات (1 دي 1320 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ارائه لايحه&zwnj;اي به قيد دو فوريت براي مطبوعات (1 دي 1321 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تجديد چاپ (اعلام نامه) ميرزا صالح شيرازي به وسيله&zwnj;ي حاج محمود نخجواني در مجله&zwnj;ي يادگار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">(1 دي 1323 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رفع توقيف از نشريه جهان نو (1 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعتراض انجمن ملي روزنامه&zwnj;نگاران دمکرات به قانون مطبوعات (1 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آغاز انتشار مجله&zwnj;ي ستاره سينما به سردبيري کاظم اسماعيلي (1 دي 1332 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آغاز انتشار ماهنامه (تصوير) (1 دي 1371 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار مجله&zwnj;ي تحقيقات روزنامه&zwnj;نگاري (مرتضي کتبي) (1 دي 1344 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تأسيس راديو _ تلويزيون ملي ايران (1 دي 1350 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ايجاد صندوق دريافت اعانه براي کمک به روزنامه&zwnj;نگاران (1 دي 1357 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صدور پروانه&zwnj;ي انتشار هجده نشريه (1 دي 1358 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>همايش &laquo;نقش رسانه در انعکاس بحران&zwnj;هاي شهري و اجتماعي&raquo; به مناسبت چهارمين سالگرد زلزله&zwnj;ي &laquo;بم&raquo; در فرهنگ&zwnj;سراي رسانه(1دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بيانيه معاونت مطبوعاتي و اطلاع&zwnj;رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره&zwnj;ي خبرنگار معترض عراقي منتظر الزيدي(1دي ماه1387)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>استعفا رييس شوراي سياستگذاري روزنامه&zwnj;ي&zwnj; &laquo;خورشيد&raquo; (1دي ماه1387)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار آگهي&zwnj;هاي موسسات پولي فاقد مجوز ممنوع شد(1دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتصاب محمد حسن بلاغي مبين به عنوان سرپرست خبرگزاري برنا(1دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتصاب حسن محرابي به&zwnj;عنوان مدير کل مطبوعات و رسانه&zwnj;هاي داخلي(1دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتخابات خانه مطبوعات اردبيل(1دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>معرفي برترين هاي جشنواره راهداري و رسانه/عکاس مهر اول شد(1دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتخاب اعضاي شوراي عالي دومين همايش بين المللي مديريت رسانه(1دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار مجدد روزنامه بهار(1دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رفع توقيف پايگاه خبري جهان نيوز (1دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فراخوان<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>نخستين<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>جشنواره جايزه ايثار و رسانه(1دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">2 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزير انطباعات (18 شوال 1313 ق)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب لايحه&zwnj;ي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در محاکم عدليه (18 شوال 1335 ق)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب لايحه&zwnj;ي اجازه&zwnj;ي صدور پروانه&zwnj;ي انتشار نشريه بر اساس مصوبه&zwnj;ي هيئت وزيران (18 شوال 1335 ق)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj;ي طلوع به مديريت ميرزا محمودخان و سردبيري ميرزا ابراهيم&zwnj;خان در رشت (2 دي 1302 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj;ي مهر ايران به مديريت مجيد موقر در تهران (2 دي 1320 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تحصن مديران مطبوعات در مجلس شوراي ملي به دليل توقيف&zwnj;هاي پياپي مطبوعات و دستگيري مديران آن&zwnj;ها (2 دي 1329 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آزادي دکتر حسين فاطمي مدير روزنامه&zwnj;ي باختر امروز از زندان (2 دي 1329 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار نشريه&zwnj;ي انصار ملت در تهران (2 دي 1330 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تعقيب مديران 14 روزنامه به جرم مطبوعاتي و مديران 6 روزنامه به علت تخلف مطبوعاتي از سوي بازرسي کل کشور (2 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آغاز به کار تلويزيون آمريکايي&zwnj;ها در تهران (2 دي 1338 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آغاز نخستين کلاس آموزش روزنامه&zwnj;نگاري در مرکز گسترش آموزش رسانه&zwnj;ها (2 دي 1368 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گردهم&zwnj;آيي ويراستاران مجله&zwnj;هاي علمي ايران (2 دي 1371 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اسامي بهترين&zwnj; رسانه&zwnj;هاي ديجيتالي سال 2006 اعلام شد(2دي ماه1385)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پاکستان مرگ&zwnj;بارترين کشور براي خبرنگاران در سال 2010از سوي کميته محافظت از خبرنگاران در نيويورک شناخته شد(2دي ماه1389)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تذکر به<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>هفته&zwnj;نامه موج انديشه و روزنامه آرمان روابط عمومي (2دي ماه1389)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اختتاميه&zwnj;ي ششمين جشنواره و نمايشگاه رسانه&zwnj;هاي ديجيتال(2دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف روزنامه روزان<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(2دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعضاي هيات مديره خانه مطبوعات گلستان انتخاب شدند(2دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گروهي از نمايندگان رسانه اي جمهوري آذربايجان براي تقويت تعاملات رسانه اي ميان جمهوري اسلامي ايران عازم مشهد مقدس شدند(2دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري اولين مجمع انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران(2 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هيئت مديره و بازرسان انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران انتخاب شدند(2 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشاراولين شماره مجله اينترنتي &laquo;انسان&raquo; توسط پايگاه بين المللي همکاري هاي خبري شيعه(شفقنا)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(2 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هفدهمين نشست از سلسله نشست&zwnj;هاي &laquo;روزنامه&zwnj;نگار در زوم&raquo;با حضور خسرو حقگو، پيشکسوت رسانه&zwnj;اي فارس(2 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">3 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف&zwnj; صور اسرافيل&zwnj; براي&zwnj; چهارمين&zwnj; بار(9صفر 1326)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب قانون اصلاح قسمتي از قانون مطبوعات و آيين&zwnj;نامه&zwnj;ي آن (3 دي 1321 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت وحيد دستگردي مدير مجله&zwnj;ي ارمغان (3 دي 1321 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>افزودن تبصره به ماده&zwnj;ي 12 آيين&zwnj;نامه&zwnj;ي اجرايي قانون مطبوعات (3 دي 1327 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار گزارش بازرسي کل کشور (مجري لايحه&zwnj;ي قانوني مطبوعات) از جرائم و تخلفات مطبوعات<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">(3 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تشکيل کميسيون مطبوعات در وزارت کشور (3 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صدور مجوز نصب تلويزيون بخش خصوصي در ايران (3 دي 1335 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت سيد صادق طباطبايي مدير روزنامه&zwnj;ي مجلس (3 دي 1340 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري نخستين جشنواره&zwnj;ي ويدئويي سوره (3 دي 1372 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صدور مجوز 7 نشريه (3 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هيات نظارت بر خبرگزاري&zwnj;هاي غيردولتي تصويب کرد: ممنوعيت استفاده&zwnj;ي پايگاه&zwnj;هاي اطلاع&zwnj;رساني بدون مجوز، از عنوان &quot;خبرگزاري&quot;(3دي ماه1385)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">- <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>روزنامه&zwnj;ي &quot;سياست روز&quot; امروز به&zwnj;صورت رنگي و در 16 صفحه چاپ شد(3دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دادگاه رسيدگي به پرونده<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>روزنامه شرق(3 دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نخستين نشست مشترک انجمن عکاسان ايران و انجمن صنفي عکاسان مطبوعات(3دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار فصلنامه&zwnj;ي تخصصي بوم&zwnj;شناسي با نام &laquo;بوم&raquo;(3دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نام&zwnj;نويسي دوره تازه کلاس&zwnj;هاي &laquo;خبرنويسي&raquo; ايسنا(3دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نشست تخصصي رسانه&zwnj;شناسي با تأکيد بر کارکردهاي رسانه&zwnj;اي در موسسه عالي امام خميني (ره) قم(3 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري جشن پانزدهمين سال انتشار نشريه &laquo;چلچراغ&raquo; در مرکز همايش&zwnj;هاي کتابخانه ملي (3 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">4 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف&zwnj; روزنامه&zwnj; صداي&zwnj; ايران&zwnj;(10صفر 1336)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj; پرورش&zwnj; در قاهره&zwnj;(10صفر 1382)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار نشريه&zwnj;ي هفتگي الجناب به مديريت ميرسيدعلي جناب در اصفهان (20 شوال 1324 ق)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف نشريه&zwnj;ي آسيا به دستور اداره نظميه (4 دي 1302 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار مجدد نشريه&zwnj;ي داريا پس از رفع توقيف (4 دي 1329 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتصاب ابوالفضل مرعشي به سمت سرپرست امور رشته روزنامه&zwnj;نگاري دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (4 دي 1364 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب آيين&zwnj;نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (4 دي 1350 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري جلسه&zwnj;ي محاکمه&zwnj;ي مدير مسؤول مجله&zwnj;ي گزارش در دادگاه ويژه جرائم مطبوعات (4 دي 1374 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري هفتمين گردهمايي روابط&zwnj;عمومي&zwnj;ها (4 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مضروب شدن خبرنگار روزنامه خراسان به&zwnj;وسيله&zwnj;ي سارقان مسلح در ميدان فردوسي تهران (4 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار نه نشريه موافقت کرد(4دي ماه1385)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>محکوميت کارکنان روزنامه الجزايري الوطن به اتهام افترا به سه ماه زندان (4دي ماه1387)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نشست علمي &quot;اثر&zwnj;سنجي در حوزه&zwnj;ي رسانه&quot;(4دي ماه1387)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مراسم معارفه محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتي و اطلاع&zwnj;رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي(4دي ماه1389)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>جلسه&zwnj;ي هيأت نظارت بر مطبوعات به&zwnj;منظور حمايت از حقوق رسانه&zwnj;ها(4 دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دومين نشست از سلسله نشست هاي فهم جامعه ي ايراني با موضوع شبکه هاي اجتماعي و جوانان در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران(4 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">جمع آوري وبازنويسي : الهه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>اردلاني <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">منابع: <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">خبرگزاري ايرنا &ndash; مهر- شفقنا &ndash; فارس <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://www.bartarinha.ir</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">/</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">سيد فريد قاسمي-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>وقايع نامه مطبوعات ايران 1381<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://iranianpress.blogfa.com<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">Iranians History On This Day<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>است.</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></b></p><p>&nbsp;</p>