7578 روز شمار مطبوعات 9-11 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">9 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj; مريخ&zwnj;( 9 دي 1257-5محرم 1296)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار هفته&zwnj; نامه&zwnj; فکاهي کشکول&zwnj; به&zwnj; مديريت&zwnj; &quot; حجه&zwnj; الاسلام&zwnj; کرماني &quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(15صفر 1325 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب پيشنهاد بنگاه روزنامه&zwnj;نگاري سازمان پرورش افکار در هيأت مرکزي سازمان راجع به مزاياي گواهينامه&zwnj;ي فارغ&zwnj;التحصيل&zwnj;هاي آن بنگاه (9 دي 1319 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درخواست اعضاي اتحاديه&zwnj;ي مطبوعات مبني بر انحلال اداره&zwnj;ي راهنماي&zwnj;نگاري (9 دي 1320 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ممنوعيت چاپ مطبوعات در اصفهان و اخذ تعهد از مديران چاپخانه&zwnj;ها (9 دي 1321 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj;ي مردم &laquo;ارگان حزب مردم&raquo; (9 دي 1352 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شهادت علي&zwnj;اکبر بادپا همداني مدير امور مالي روزنامه&zwnj;ي اطلاعات در جبهه&zwnj;ي هويزه (9 دي 1359 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار مجدد روزنامه&zwnj;ي کارگزاران بعد از وقفه سه&zwnj;ماهه(9دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>افتتاح ششمين دفتر سراي روزنامه&zwnj;نگاران در کردستان(9 دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>اختتاميه ششمين جشنواره&zwnj;ي رسانه&zwnj;هاي ديجيتال(9 دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه شرق با حکم دادگاه مطبوعات رفع توقيف شد(9 دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اختتاميه&zwnj;ي ششمين جشنواره و نمايشگاه رسانه&zwnj;هاي ديجيتال(9دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مجوز انتشار 62 نشريه و پايگاه اطلاع رساني صادر شد(9دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تفاهم نامه همکاري دانشکده خبر و جهاد دانشگاهي(9دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فراخوان طرح خريد مجلات برگشتي منتشر شد(9دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دادگاه 9 خبرنگار روزنامه کُردي &laquo;اوزگور گوندم&raquo; به اتهام عضويت در گروه هاي تروريستي(9 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گزارش اتحاديه روزنامه نگاران عراقي از کشته شدن 455 روزنامه نگار عراقي از زمان آغاز جنگ آمريکا در عراق در سال 2003 تاکنون(9 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">10 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعدام دسته&zwnj;جمعي ميرزا ابوالقاسم ضياء&zwnj;العلماء مدير روزنامه&zwnj;هاي اتحاد و اسلاميه، ميرزا احمد سهيلي نويسنده&zwnj;ي نشريه&zwnj;ي شفق و... (10 دي 1290 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj;ي کوشش به مديريت شکرالله&zwnj;خان صفوي (10 دي 1301 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رفع توقيف از نشريه&zwnj;ي اتحاد ملي (10 دي 1328 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف نشريه&zwnj;ي پيشقراول وابسته به جمعيت رهايي کار و انديشه (10 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>احضار فرمانداري تهران به مديران مطبوعات براي اجراي ماده 31 قانون مطبوعات (10 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زادروز &laquo;مجيد رضائيان&raquo; روزنامه نگار معاصر(10 دي ماه1341)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت&zwnj; &quot; پرکينز &quot; موسس&zwnj; نشريه&zwnj; &quot; زاهر يرادي&zwnj; باهرا &quot;دومين&zwnj; نشريه&zwnj; ادواري&zwnj; ايران&zwnj; (10 دي 1348-30 دسامبر 1969)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>صدور مجوز 44 نشريه (10 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>کوين سين کلرمعروف&zwnj;ترين خبرنگار خارجي هنگ&zwnj;کنگ، چهره&zwnj;ي برتر سال 2007 نام گرفت(10دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تعطيلي روزنامه&zwnj;هاي سين سياتي پست و کنتاکي پست پس از 126 سال فعاليت(10دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دو خبرنگار فرانسوي در افغانستان ربوده شدند(10دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار مجدد روزنامه بامداد(10دي ماه1389)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مراسم تقدير از خبرنگاران حامي فلسطين با حضور&quot; اسماعيل هنيه&quot; نخست وزير دولت حماس(10دي ماه1389- 31دسامبر 2010)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سايت انتخاب رفع فيلتر شد(10دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران اعلام کرد: در سال 2014 ميلادي 118 خبرنگار در سراسر جهان حين انجام وظيفه جان خود را از دست دادند. (10دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت محمد فاضلي - پيشکسوت عرصه رسانه، مطبوعات و مدير مسئول هفته نامه يزد(10دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">&emsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">11 دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تايمز لندن به تايمز تغيير نام داد که اين نام تا به امروز حفظ کرده است(11 دي 1166 -1 ژانويه 1788)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj; ترقي به&zwnj; مديريت&zwnj; &quot; ميرزا محمد علي خان&zwnj; طهراني &quot;( معروف&zwnj; به&zwnj; ) &quot; اسلامبولي &quot; (17صفر 1325 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (11 دي 1348 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تشکيل نخستين جلسه&zwnj;ي فوق&zwnj;العاده&zwnj;ي کانون نويسندگان ايران (11 دي 1358 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ممنوعيت کشيدن سيگار در تحريه&zwnj;ي روزنامه&zwnj;ي کيهان (11 دي 1373 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>آغاز نمايشگاه آثار کاريکاتور گل آقا در نگارخانه گلبرگ (11 دي 1374 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري مراسم تجليل از خدمات فرهنگي دکتر محمداسماعيل رضواني در جمعيت قهستاني&zwnj;هاي مقيم مرکز (11 دي 1374 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فدراسيون بين&zwnj;المللي خبرنگاران تاکيد کرد: سال 2007- 171 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند(11دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>يک خبرنگار محلي در پاکستان کشته شد(11دي ماه1386)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خبرگزاري شينهوا شبکه&zwnj;ي تلويزيوني خبري راه&zwnj;اندازي کرد(11دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعلام فهرست يارانه&zwnj;ي پرداختي به نشريات سراسري براي شش&zwnj;ماه نخست سال 92(11دي ماه1392)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سرپرست و خبرنگار مهر در در همايش بسيج و رسانه اصفهان مورد تجليل قرار گرفتند(11دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">جمع آوري وبازنويسي : الهه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>اردلاني <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">منابع: <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">خبرگزاري ايرنا &ndash; مهر- شفقنا &ndash; فارس <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://www.bartarinha.ir</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">/</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">سيد فريد قاسمي-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>وقايع نامه مطبوعات ايران 1381<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://iranianpress.blogfa.com<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">Iranians History On This Day<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>است.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p>&nbsp;</p>