7579 113 عنوان اثر علمی در حوزه ماهواره و رسانه <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها تاکنون 113 عنوان کتاب و مقاله در حوزه رسانه، ماهواره، رسانه های تصویری، بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی پیوست رسانه های تصویری جمع آوری ویا منتشر کرده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 47 عنوان از این آثار تألیفی به مقالات منتشر شده در حوزه ماهواره اختصاص دارد که 3 عنوان از آن ها در فصلنامه رسانه و کتاب های این دفتر به چاپ رسیده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">رسانه و چالش های این حوزه موضوعی است که در 32 عنوان از کتاب های این دفتر به آن پرداخته شده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">بر اساس این گزارش، 21 عنوان از مقالات منتشر شده، حوزه شبکه های اجتماعی پیوست رسانه های تصویری را در برمی گیرد که هم در قالب کتاب و هم در فصلنامه رسانه <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>به چاپ رسیده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">هم چنین در حوزه بازی های رایانه ای به ترتیب 9 عنوان مقاله و 4 عنوان کتاب منتشر شده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-kashida: 0%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: kashida"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">حوزه رسانه های تصویری نیز 2 عنوان مقاله را در فصلنامه رسانه به خود اختصاص داده اند.</font><o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>