7588 روز شمار مطبوعات12-13 دي <p><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">12 دي <o:p></o:p></span></b></p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه &laquo; ديلي يونيورسال رجيستر &raquo; نام خود را به تايمز لندن تغيير داد(12 دي 1163 -1 ژانويه 1785)<o:p></o:p></span></p><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تصويب اساسنامه&zwnj;ي سازمان پرورش افکار در هيأت وزيران (12 دي 1317 ش)<o:p></o:p></span></p></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف روزنامه&zwnj;ي ترقي (12 دي 1323 ش)<o:p></o:p></span></p><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار آخرين بولتن اعتصاب (12 دي 1357 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گشايش نمايشگاه چهره&zwnj;ي مطبوعات امروز (12 دي 1372 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ميزگرد استرس در حرفه&zwnj;ي روزنامه&zwnj;نگاري در انستيتو روانپزشکي ايران (12 دي 1374 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري نخستين همايش طنز در تهران (12 دي 1374 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري يادمان زنده يادعلي حاتمي به همت دست&zwnj;اندرکاران نشريات سينمايي ايران (12 دي 1375 ش)<o:p></o:p></span></p></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>از سوي هيات نظارت برمطبوعات؛ مجوز انتشار سه نشريه صادر شد(12دي ماه1384)<o:p></o:p></span></p><p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه انگليسي تايمز 225 ساله شد(12دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خبرنگاران بدون مرز گزارش داد: کشته شدن بيش از70 خبرنگار در سال 2009(12دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار دوره&zwnj;ي جديد روزنامه&zwnj;ي &quot;بهار&quot; آغاز شد(12دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>با صدور مجوز نشريات استان کهگيلويه و بويراحمد، 31 نشريه دانشگاهي، تخصصي و محلي مجوز گرفتند(12 دي ماه1390)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>راه&zwnj;اندازي سايت جديد و مجاني روزنامه&zwnj;ي &laquo;شرق&raquo;(12دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه&zwnj;ي &laquo;امتياز&raquo; با رويکرد فرهنگي&zwnj;، هنري&zwnj; و اجتماعي(12دي ماه1391)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>سند ملي سواد رسانه اي تدوين شد(12دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه بهار توقيف شد(12دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>درگذشت محمد علي اينانلو - مجري، روزنامه&zwnj;نگار(12دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روزنامه آفتاب يزد مجرم شناخته شد(12 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعلام موجوديت کارگروه فضاي مجازي انجمن روزنامه نگاران مسلمان در اولين نشست هم انديشي فعالان فضاي مجازي و مديران کانال هاي تلگرامي(12 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%">&nbsp;</p></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">13</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">&nbsp;دي <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار بيانيه&zwnj;ي سازمان مطبوعات ايران درباره&zwnj;ي قانون مطبوعات (13 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>در گذشت آلبر کامو خبرنگار فرانسوي(13 دي ماه 1338-6ژانويه 1960)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اعتراض نادعلي کريمي نماينده مجلس به دکتر محمد مصدق نخست وزير وقت درباره&zwnj;ي لايحه قانوني مطبوعات (13 دي 1331 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>توقيف روزنامه&zwnj;ي اتحاد ملل (13 دي 1332 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بازداشت اسماعيل ابوالسباع مدير روزنامه&zwnj;ي حمله و امير عبدالله کرباسچيان مدير روزنامه&zwnj;ي نبرد ملت (13 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري مراسم افتتاحيه دوره&zwnj;ي خبرنگاري در تالار غدير کرمانشاه (13 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مجروح شدن دو خبرنگار کيهان بر اثر واژگون شدن خودرو (13 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري پنجمين جشن مجله&zwnj;ي دنياي تصوير (13 دي 1380)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>برگزاري اولين گردهمايي سراسري خبرنگاران روزنامه&zwnj;ي جهان فوتبال در تهران (12 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نشست مطبوعاتيان استان هرمزگان (13 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نشست دست&zwnj;اندرکاران مطبوعات استان سيستان و بلوچستان (13 دي 1380 ش)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>هيات نظارت بر خبرگزاري&zwnj;هاي غيردولتي به ايلنا اخطار کتبي داد(13دي ماه1388)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">- <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>دوازدهمين نمايشگاه سراسري کتاب هرمزگان و نخستين نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در محل دائمي نمايشگاه هاي بندرعباس (از 13 تا 19 دي ماه 1395) <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>امضا قرارداد همکاري هاي حرفه اي بين<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا ) و خبرگزاري &laquo;روسيا سگودنيا&raquo; روسيه (13دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار اولين شماره از دور جديد مجله نيمکت (13دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>انتشار روزنامه &laquo;قانون&raquo; پس از حدود 7 ماه و نيم (13دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دوره مقدماتي آموزش الفباي نياکان براي نخستين بار براي دانشجويان رشته روزنامه نگاري دانشگاه دولتي خجند تاجيکستان در مرکز مطالعات ايران شناسي دانشکده فيلولوگي اين دانشگاه آغاز شد(13دي ماه1393)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رتبه اول حسين فلاحتي خبرنگارايرنا مرکز ساري در حوزه خبر در نخستين جشنواره ملي رسانه و راهداري در استان کردستان (13دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>خانه مطبوعات استان البرز به ساختمان جديد منتقل شد(13دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>فراخوان دومين همايش بين&zwnj;المللي مديريت رسانه(13دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>نخستين فصلنامه الکترونيکي درباره ايران در يونان منتشر شد (13دي ماه1394)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گزارش دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها از چاپ 113<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>عنوان اثر علمي در حوزه ماهواره و رسانه توسط اين دفتر (13 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>کانال&zwnj;هاي تلگرامي موظف به ثبت در وزارت ارشاد شدند(13 دي&zwnj;ماه 1395 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">منابع: <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">خبرگزاري ايرنا &ndash; مهر- شفقنا &ndash; فارس <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://www.bartarinha.ir</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">/</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">سيد فريد قاسمي-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>وقايع نامه مطبوعات ايران 1381<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">http://iranianpress.blogfa.com<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">Iranians History On This Day<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%">نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>است.</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%">&nbsp;</p>