خريد کتاب 
عنوان کتاب: جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات منتشر شد
قيمت کتاب:

نام

نام خانوادگي

نام شرکت يا موسسه

نام تحويل‌گيرنده

شغل

رشته تحصيلي

آخرين مدرک تحصيلي

سن

تعداد مورد نياز

کشور محل اقامت

شهر

نشاني

تلفن کد شهر را ابتداي تلفن وارد نماييد (02188553875)

پست الکترونيک

کدپستي

کد ملي

صندوق پستي