خريد کتاب 
عنوان کتاب: برگزاري اولين دوره مقدماتي آموزش خبرنگاري در استان اصفهان
قيمت کتاب:

نام

نام خانوادگي

نام شرکت يا موسسه

نام تحويل‌گيرنده

شغل

رشته تحصيلي

آخرين مدرک تحصيلي

سن

تعداد مورد نياز

کشور محل اقامت

شهر

نشاني

تلفن کد شهر را ابتداي تلفن وارد نماييد (02188553875)

پست الکترونيک

کدپستي

کد ملي

صندوق پستي